رزرو سند (200550): حاملان عصمت زندگاني چهارده معصوم ع - سمراء محمدزاده مفرد