رزرو سند (200548): امامت ولايت وصايت علي ع در سخن پيامبر ص - خيرالله مرداني