رزرو سند (79/24): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.24 - انجمن حسابداري ايران