رزرو سند (79/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.17 - انجمن حسابداري ايران