رزرو سند (79/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.13 - انجمن حسابداري ايران