رزرو سند (79/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 9 بهار 90- ج.3 - انجمن حسابداري ايران