رزرو سند (77/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.19 - انجمن حسابداري ايران