رزرو سند (77/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 7 پاييز 89- ج.4 - انجمن حسابداري ايران