رزرو سند (554): دريچه اي نو به مديريت - چارلز اس جاكوبز