رزرو سند (527): راه هاي ساده و مهم براي موفقيت در گاوها شير نميدهند بايد قطره قطه شيرشان را دوشيد - پرمودا بترا