رزرو سند (51/9): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.9 - محمد كريم فضلي