رزرو سند (51/4): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.4 - محمد كريم فضلي