رزرو سند (51/3): زندگي و انديشه هاي بنيان گذار گروه صنعتي گلرنگ- ج.3 - محمد كريم فضلي