رزرو سند (76/20): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.20 - انجمن حسابداري ايران