رزرو سند (38/3): حسابداري پيشرفته 1 مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.3 - دكتر حسن همتي