رزرو سند (76/10): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.10 - انجمن حسابداري ايران