رزرو سند (76/5): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.5 - انجمن حسابداري ايران