رزرو سند (75/39): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.39 - انجمن حسابداري ايران