رزرو سند (75/33): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.33 - انجمن حسابداري ايران