رزرو سند (36/2): مياحث جاري در حسابداري مطابق با استاندارد هاي حسابداري ايران- ج.2 - دكتر حسن همتي