رزرو سند (75/30): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.30 - انجمن حسابداري ايران