رزرو سند (75/28): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.28 - انجمن حسابداري ايران