رزرو سند (75/15): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.15 - انجمن حسابداري ايران