رزرو سند (75/14): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.14 - انجمن حسابداري ايران