رزرو سند (75/9): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.9 - انجمن حسابداري ايران