رزرو سند (75/3): تحقيقات حسابداري بهار 1389 شماره 5- ج.3 - انجمن حسابداري ايران