رزرو سند (74/23): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.23 - انجمن حسابداري ايران