رزرو سند (74/16): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.16 - انجمن حسابداري ايران