رزرو سند (74/15): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.15 - انجمن حسابداري ايران