رزرو سند (74/6): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.6 - انجمن حسابداري ايران