رزرو سند (74/3): تحقيقات حسابداري زمستان 1388 شماره 4- ج.3 - انجمن حسابداري ايران