رزرو سند (73/21): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.21 - انجمن حسابداري ايران