رزرو سند (73/20): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.20 - انجمن حسابداري ايران