رزرو سند (73/9): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.9 - انجمن حسابداري ايران