رزرو سند (73/8): تحقيقات حسابداري پاييز 1388 شماره 3- ج.8 - انجمن حسابداري ايران