رزرو سند (72/12): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.12 - انجمن حسابداري ايران