رزرو سند (344/1): زبان تخصصي حسابداري جلد دوم- ج.1 - عبدالرضا تالانه