رزرو سند (72/5): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.5 - انجمن حسابداري ايران