رزرو سند (72/3): تحقيقات حسابداري تابستان 88 شماره 2- ج.3 - انجمن حسابداري ايران