رزرو سند (71/21): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.21 - انجمن حسابداري ايران