رزرو سند (71/11): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.11 - انجمن حسابداري ايران