رزرو سند (71/10): تحقيقات حسابداري بهار 88 شماره 1- ج.10 - انجمن حسابداري ايران