رزرو سند (343/1): زبان تخصصي حسابداري جلد يك- ج.1 - عبدالرضا تالانه