رزرو سند (34/4): راهنماي زبان تخصصي حسابداري براساس روش هنالات- ج.4 - عبدالرضا تالانه