رزرو سند (499): استاندارد هاي خدمات حسابداري و بررسي صورت هاي مالي - فرقاندوست زارع