رزرو سند (499/1): استاندارد هاي خدمات حسابداري و بررسي صورت هاي مالي- ج.1 - فرقاندوست زارع