رزرو سند (496/2): حسابداري سرمايه گذاري بلند مدت- ج.2 - موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه