رزرو سند (493/1): رهنمود هاي حسابداري- ج.1 - كميته تدوين رهنمودهاي حسابداري