رزرو سند (325): حسابداري مالياتي همراه با پرسش و پاسخ چهارگزينه اي - مسعود حنيفه و شهناز محمودي