رزرو سند (484/1): حسابداري سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادر- ج.1 - رضا نظري