رزرو سند (482/2): حسابداري مالي جلد اول- ج.2 - رضا شباهنگ